Under de senaste dagarna pågår #Rikskonferensen för Folk och Försvar. Ett centralt budskap från konferensen är att vi alla måste vara förberedda på att allt kan hända och att varje individ bär ett ansvar för att vara så väl förberedd som möjligt. Denna inställning är kritisk för landets kollektiva säkerhet och välfärd.

Att förstå vikten av ett högt beredskapstillstånd, eller ”sense of urgency”, är avgörande för Sveriges framtid. Denna medvetenhet är inte bara viktig för regering och försvar, utan även för varje svensk medborgare. Sverige står inför en rad utmaningar som kräver samordning och samarbete på alla nivåer – från regeringen till den enskilda individen.

Det är grundläggande att allmänheten inser vikten av #totalförsvaret. Detta innebär att alla samhällsaktörer, inklusive militär och civila organisationer, måste samarbeta effektivt för att skydda landets säkerhet och välfärd. När alla sektorer i samhället, inklusive privat sektor och frivilligorganisationer, förstår och deltar aktivt i totalförsvaret, stärks vår nationella förmåga att hantera kriser.
Ett starkt totalförsvar börjar med medvetenhet och beredskap hos medborgarna. Det är viktigt att varje svensk förstår sitt ansvar och sin roll i att upprätthålla landets säkerhet och stabilitet. Utbildning och information om hur man kan bidra till totalförsvaret, såväl som att förstå hot och risker, är centralt.

Som framhållits under #Rikskonferensen är det avgörande att vi ser samarbete snarare än konfrontation som vägen framåt. Genom att arbeta tillsammans kan vi bygga en starkare, mer motståndskraftig nation. Detta samarbete sträcker sig bortom gränserna för försvar; det inkluderar att främja en kultur av gemenskap och ömsesidig hjälp, där vi inte ser varandra som hot, utan som partners i strävan efter en trygg och säker framtid för Sverige.

#Tillsammans #Försvar #Sverige #Totalförsvaret